Úvodní text
Family-centred care

Family-centred care – péče soustředěná na celou rodinu

Podrobná charakteristika family-centred care byla do češtiny přeložena dr. Olgou Starkovou a přednesena na konferenci „Podpora odborníků a rodičů v náročné životní situaci“ v Praze v roce 2001; citovaný text byl oproti své původní podobě mírně jazykově upraven a věcně doplněn; v tomto znění je obsahem výukových materiálů Nadačního fondu Klíček určených pro profesní přípravu herních specialistů:

Family-centred care (FCC) je filosofie péče, která usnadňuje spolupráci mezi rodinou a odborníky, udržuje rovnováhu mezi potřebami rodiny a radami odborníků, jedná s rodiči jako s rovnocennými partnery v ošetřovatelském týmu a v celém procesu léčebné a ošetřovatelské péče, do nějž odborníci vnášejí své odborné znalosti a z těchto znalostí vycházející služby, a rodiče zase informace o svém dítěti a jeho potřebách.

FCC je filosofie péče, která uznává a respektuje, že rodina má rozhodující význam v životě dítěte, a tak:

 • podporuje rodinu v její přirozené pečovatelské roli;
 • prosazuje zachování rodinného způsobu života;
 • zajišťuje spolupráci rodiny během hospitalizace a léčby;
 • zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb pro děti.

FCC je filosofie péče, která usnadňuje spolupráci mezi rodinou a odborníky,
a to tak, že:

 • udržuje rovnováhu mezi tím, co rodina chce a potřebuje, a tím, co jí doporučují odborníci;
 • jedná s rodiči partnersky jako s rovnocennými členy pečovatelského týmu;
 • odborníci poskytují odborné znalosti a na nich založené služby;
 • rodiče poskytují informace vycházející ze znalosti jejich dítěte a jeho potřeb.

FCC předpokládá sdílení kompletních a přesných informací a respekt
vůči tomu, že:

 • rodiče mohou mít o tom, jaké informace potřebují, jinou představu než zdravotníci;
 • je důležité, aby zdravotníci průběžně zjišťovali, jakých informací se rodičům nedostává;
 • potřeba informací na straně rodin bývá různá – někteří rodiče chtějí vědět všechno, jiní téměř nic;
 • je třeba, aby zdravotníci rodiče aktivně povzbuzovali k vyjádřování jejich priorit;
 • je důležité, aby zdravotníci mluvili způsobem, který je konkrétním rodičům srozumitelný, aby s rodiči mluvili tak dlouho, jak bude k pochopení sdělovaných informací zapotřebí, a aby rodičům dávali – a to i v dlouhodobější perspektivě – prostor ke vznášení opakovaných nebo doplňujících dotazů.

FCC respektuje kulturní rozdíly mezi rodinami pacientů a vychází z pochopení toho, že:

 • životní hodnoty, názory a víra rodičů i zdravotníků vychází z jejich kultury;
 • názory na zdraví, léčbu nemoci i na výchovu dětí a přístupu k dětem vycházejí z jejich kultury;
 • názory, životní hodnoty, zkušenosti a víra zdravotníků ovlivňují děti a rodiny, s nimiž pracují
 • zdravotníci musejí ke způsobu života klientských rodin přistupovat citlivě, obzvláště pak tehdy, liší-li se od jejich vlastního.

FCC uznává též individuální i kulturně-podmíněné rozdíly ve zvládání náročných životních situací, což v praxi znamená, že:

 • zdravotníci si musejí být vědomi faktu, že odlišné způsoby, jimiž se rodiny vyrovnávají s obtížnými životními situacemi, mohou být založeny na jejich odlišné kultuře nebo vycházet z jejich svébytného individuálního založení;
 • tyto rozdíly je nutno respektovat a neodsuzovat je jako nedostatek spolupráce nebo projev nesouhlasu;
 • tyto rozdíly nesmějí být apriori nahlíženy jako projev osobní averze vůči konkrétnímu zdravotníkovi;
 • plánování a následné poskytování péče se musí přizpůsobovat individuálním potřebám rodiny a musí být dostatečně flexibilní.

FCC rozvíjí také služby, které se pružně přizpůsobují aktuálním potřebám konkrétních rodin; jde tedy o přístup, který:

 • podporuje vývoj dítěte a rodiny, nenarušuje existující vazby a vztahy;
 • dle potřeb a možností nabízí či zprostředkovává různé typy podpory: sociální, finanční, pečovatelskou;
 • pohotově reaguje na potřeby rodin změnami v poskytované péči a službách;
 • poskytovaná péče a podpora vychází ze skutečných, ne „papírových“ potřeb konkrétní rodiny;
 • odpovídá tomu, co považuje za nejdůležitější rodina, což se vždy nemusí krýt s názorem odborníků.

FCC je tedy přístup založený na uznání toho, že rodina má pro formování výsledné podoby péče klíčový význam.

Přístup označovaný jako family-centred care je základní a nezbytnou podmínkou pro plnohodnotný výkon profese herního specialisty.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008 Nadační fond Klíček